کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخص نشده
1389
107
word
441 KB
496
قیمت: ۱۵,۴۷۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  چکیده:

  عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین  عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار  EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار  SPSSبرای آزمون فرضیه‌ها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز‌همبستگی و آزمون‌ضرائب آن‌وآزمون‌برابری‌معناداری‌چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی  می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت  درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.

  مقدمه:

  ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این  گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان  با تشویق این گروه به  سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع  اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی  ارتباط  بین  عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته  شده  در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

  1 مقدمه

   ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی[1]معروفند، می باشد.  سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56).[2] عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)[3].

  در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی [4]و تمرکز مالکیت [5]با مدیریت سود [6]در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

  2-1 تاریخچه مطالعاتی

  1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی

  تحقیقات خارجی

  جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.

  آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133  شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب  مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .

  آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا  درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.

  درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیأت مدیره، رویه ها ی هیأت مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.

  فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549  شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000  نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت  دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.

  دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.

  براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .

  آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق  توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.

  بوش و دیگران،2008،  به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .

  تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.

   

  [1]- Institutional shareholders

   

  [3]- Mag&Larg,1998,8-9

  [4]- Information Asymmetry

  [5]-Corporate Ownership

  [6]- Earnings Management

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 4

  2-1 تاریخچه مطالعاتی.. 4

  1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی.. 4

  2-2-1  تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی.. 9

  3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود. 13

  3-1 بیان مسئله. 16

  4-1 چهار چوب نظری تحقیق.. 18

  5-1 ضرورت انجام  تحقیق.. 19

  6-1 فرضیه های تحقیق.. 20

  7-1 اهداف تحقیق.. 20

  8-1 حدود مطالعاتی.. 20

  1-8-1  قلمرو  مکانی تحقیق.. 20

  2-8-1  قلمرو زمانی تحقیق.. 21

  3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 21

  9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 21

  فصل دوم

  مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه. 24

  2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 24

  1-2-2 تئوری ساختار مالکیت... 24

  2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 25

  3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 27

  4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی.. 28

  5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده 29

  1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ 31

  2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک.... 31

  3-5-2-2 تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی.. 31

  6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه. 32

  7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 32

  8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات... 35

  9-2-2 اهمیت  حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی.. 38

  10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر. 39

  11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات... 40

  12-2-2  تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام. 40

  13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس.... 42

  14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران.. 43

  15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات... 43

  16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 44

  17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 47

  18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 47

  19-2-2 مدیریت سود. 49

  20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار 50

  1-20-2- 2اندازه شرکت... 50

  2-20-2-2 مالیات بر درآمد. 50

  3-20-2-2 قراردادهای بدهی.. 51

  4-20-2-2  انحراف در فعالیتهای عملیاتی.. 51

  5-20-2-2 تغییرپذیری سود. 51

  21-2-2 روش های مدیریت سود. 51

  22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری.. 52

  23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی.. 53

  فصل سوم

  روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 مقدمه. 56

  2-3 روش تحقیق.. 56

  3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 57

  4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 59

  1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 60

  2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 60

  5-3 روش های جمع اوری اطلاعات... 61

  6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات... 62

  1-6-3  تحلیل توصیفی داده ها 62

  2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق.. 62

  3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون.. 63

  4-6-3 رگرسیون خطی.. 63

  5-6-3 تکنیک حداقل مربعات... 63

  6-6-3  روش آزمون معنی داری رگرسیون.. 64

  7-6-3  ضریب تعیین ...... 65

  8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 66

  9-6-3 آزمون فرض آماری.. 66

  10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل.. 67

  11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری.. 67

  7-3 الگوی آزمون فرضیات... 68

  1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول.. 68

  2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم. 68

  فصل چهارم

  تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 71

  2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 72

  3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق.. 74

  1-3-4بررسی اعتبار مدل.. 75

  4-4 نتایج آزمون فرضیه اول.. 76

  5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم. 80

  فصل پنجم

  نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه. 88

  2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش.... 88

  1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول.. 89

  2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم. 91

  3-5 پیشنهادهای تحقیق.. 92

  1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول.. 92

  2-3-5  پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم. 93

  4-5 محدودیت های تحقیق.. 93

  منابع و ماخذ. 94

  منابع فارسی: 95

  منابع لاتین: 96

   

  .

  منبع:

  منابع فارسی:

  احمد پور، ا. و امیر رساییان، 1385،"رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 46.

  اسماعیلی،ش.،1385،"رابطه بازده و کیفیت سود" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید  بهشتی .

  ثقفی، ع. و غلامرضا کردستانی،.1383، " بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی" ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره ۳۷ .

  جمالی، م،1387 ،"بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکتها دربورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

  رضازاده،د. و ناصر آزاد ،1387، "رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارش گری مالی " ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 54.

  ظریف فرد، ا.، ١٣٧٨، "شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

  قائمی، م.ه. و همکاران،1382، "تاثیر هموارساز ی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" . بررسیهای حسابداری و  حسابرسی شماره 33 .

  کردستانی غ.ر. و حبیب  لنگرودی،1387، "محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری" بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره52.

  مشایخ، ش و مریم اسماعیلی،1385 ،"بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره45.

  نوروش، ا. و زهرا دیانتی دیلمی،1383، "مدیریت مالی" ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،ص 67.

  نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر،1384 ، "بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42.

   

   

   

  منابع لاتین:

  Acker, D., M. Stalker, and I. Tonks ,2002, “Daily closing inside spreads and trading volumes around earnings announcements”. Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 ,10, pp.1149-1179.

  Alberto de Miguel, Julio Pindado and Chabela dela Torve.,2004," How does Ownership Structure affect Firm Value? A comparison using different Crporate Gvernance systems", Universidad de Salamanca, Spain.

  Ariane Chapelle.,2004,” Block investments and the race for corporate

  Bartov, E.,S.Radharkrishnan, and I. Krinsky ,2000, ‘‘Investor sophistication and Patterns in stock returns’’, The Accounting Review,43-63.

  Beaver W.H, and S.G Ryan.,2004,” Biases and Logs in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book–to- Market Ratio to Predict Book Return on Equity”. Journal of Accounting Research 1359-1373

  Bushee B. J, Carter M. E, Gerakos J.,2008,” Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. Working paper”, University of Pennsylvania; 2008

  Campbell, Kevin ,2002,"Ownership Structure and the Operating Performance of Hungarian Firms"

  Chen, J., Hong, H., Stein, J., 2001. “Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices”. Journal of Financial Economics 61, 345-381.

  control in Belgium”, universite Libre de Bruxelles, Belgium.

  Copeland, T. And D. Galai ,1983, "Information effects on the bidask spread". The Journal of Finance , No. 38,5, PP. 1457–1469.

  Dechow, P. & D. Skinner, ,2000, " Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators", Accounting Horizons, vol 14, No. 2 , pp. 235-50

  Dechow,P. and S.Ross ,2005, “The persistence of earnings and cash flows and the role of special items, implications for the accrual anomaly”, Working Paper,PP. 1-61,ssrn.com.

  Demski, J. and G. A. Feltman ,1994, “Market response to financial reports”. Journal of Accounting and Economics, No, 17,2, PP. 3–

  Easley, D. And M. O’Hara ,1992, "Time and the process of security price adjustment". The Journal of Finance, No. 47,2, PP. 577-605.

  Elyasiani E, Jia J, X. Mao C.2006, “ Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt”, Working paper 2006; Available at http:// ssrn.com/abstratct=943789

  Fewings , David R. , 1975 , "The impact of corporate growth on the Risk of common stocks" journal of finance , vol.30 , pp.525-531

  Giannetti, M., Simonov, A., ,2006,”Which Investors Fear Expropriation? Evidence from Investors’ PortfolioChoices”, The Journal of Finance, 61,3, 1507-1547.

  Han, Ki C. & David Suk,2006,"The Effect of Ownership Structure on Firm Performance: Additional Evidence", Review of Financial

  Hong, H., Stein, J.C., 2003. “Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Market Crashes”. The Review of Financial Studies 16, 487-525.

  Jiang and Kim. , 2000, "Oil and Gas Reserve Wine Disclosures and hid ask spreads" Journal of Accounting and pthlic policy, I7, 55-84.

  Kim, O. and R. Verrecchia ,1994, “Market liquidity and volume around earnings announcements.”,Journal of Accounting and Economics, No.17 ,2, PP.41-67.

  Krinsky, I. and J. Lee ,1996, " Earnings announcements and the components of the bid-ask spread" . The Journal of Finance , No. 51,4, PP. 1523-1535.

  Kyle, A. ,1985, “Continuous auctions and insider trading”. Econometrica No, 53,6, PP. 1315-1335.

  Lang M, Lundholm R.,1996,”Disclosure quality and analyst behavior.” The Accounting Review 1996; 71:467-92

  Mueller, E. and A. Spitz ,2006, "Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises." German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18

  Na, Suk–Kwon,2002,"Ownership Structure and Firm Performance in Korea", Working Paper, University of Missouri–Columbia.

  Pushner, George Michael,1993,"Ownership Structure and Corporate Performance in the U.S. and Japan", Working Paper, Columbia university

  Schipper, K. and L. Vincent, ,2003, "Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, 97-110.

  Skinner, D. J. ,1991, “Stock returns, trading volume, and bid-ask spreads around earnings announcements: Evidence from the NASDAQ national market system”. University of Michigan.

  Venkatesh, P. C. and R. Chiang ,1986,”Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: a case study of eanings and dividend announcements”. The Journal of Finance, No. 41,5, PP.1089-11020.

  W.H. Beaver,1968, "The Information Content of Annual Earnings  nnouncement". Journal of Accounting Research. Supplement.P.67-92

  Watts R. & Zimmerman J.,1986, “Positive Accounting Theory”,  Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, Inc.

  Yammeesri, Jira & Sudhir C. Lodh,2001,"The Effects of Ownership Structure on Firm Performance”: Evidence from Thailand.

  Yohn, T. L. ,1998,”Information asymmetry around earning announcements”. Review of quantitive finance and accounting, No. 11,2, PP. 165-182

  .

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, رساله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول