کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشخص نشده
1390
157
word
536 KB
2270
قیمت: ۲۰,۴۱۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

   گرایش: حسابداری

  چکیده:

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟ برای پاسخ گویی به این پرسش نمونه ای به تعداد 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش و متغیر کیفیت حسابرسی نیز با استفاده از دو معیار اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در آن صنعت و در این تحقیق از مدل لن و پلسن برای تعیین جریان­های نقد آزاد واحد تجاری استفاده می­شود. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز ،1995  ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگی پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین مدیریت سود وجریان وجوه نقد آزاد رابطه معنا داری وجود دارد سپس به بررسی اثر معیارهای اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت و در نهایت کیفیت حسابرسی بر روی ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  پرداخته شده  . که در این تحقیق ارتباط معنا دار و مستقیم بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وجود داردو اثر کیفیت حسابرسی و ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود معنی دار و معکوس است بدین معنی که کیفیت حسابرسی باعث کم شدن ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود می شود

   

   

  مقدمه:

  از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصلدی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. حال ازیک سو بر اساس تئوری نماینگی مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند. اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهدکه مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید. و از سوی دیگر درست در نقطه مقابل، اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم، نقش اساسی در جهت بوجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در واقع حسابرسی میکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا ایجاد می کند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که کیفیت حسابرسی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است.

  فصل اول

  کلیات تحقیق

  1 )مقدمه

  یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست، اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی با قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد تیت من و ترومن[1] (1989) حسابرس با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد برآورد دقیق تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3)[2].

  هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449)[3].

  در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند.یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورت های مالی تصمیم های نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. اما همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند بر مطلوبیت صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استاندارد های حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد . در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت های مالی می شود، در حالی که صورت های مالی از نظر قرار گرفتن درچارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری ها می باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آن ها را در اتخاذ تصمیم یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.

  جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست  و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارییها ، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از حیث دارای اهمیّت است که به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جستجو کند که ارزش سهامدار را افزایش می دهد.بدون در اختیار داشتن وجه نقد ، توسعه محصولات جدید ، انجام تحصیل های تجاری ، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی ها امکان پذیر نمی باشد.اما گاهی اوقات مدیران در وضعیت هایی قرار می گیرند که تصمیم هایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارش های مالی می شوند در واقع مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارش گری مالی و در نحوه ثبت وگزارش های مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارش های مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید

  در مقابل حسابرسان می­توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.با توجه به مطالب مطرح شده در بالا هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که آیا بالا بودن کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را ضعیف کند یا خیر؟

   

  2-1 )تاریخچه مطالعاتی

  دی آنجلو و نئو ،1993، در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ، هنگامی که حسابرسان با کیفیت تر (کم کیفیت تر) انتخاب می شوند ، مدیران توانایی کمتری (بیشتری) برای دستکاری سود به منظور تحقق سود پیش بینی شده دارند. آنها با توجه به نتایج تحقیق خود استدلال می کنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیش بینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده می کنند (پورکریم، 1388،ص 65)1.

  درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است در این پژوهش نیز به لحاظ شناسایی معیارهای مناسب جهت بررسی مدیریت سود و همچنین شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی پژوهش های ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است :

  ویدا مجتهد زاده  وپروین آقایی ،1383، در مقاله " عوامل موثر بر کیفیت حسابرسیاز دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان " به بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده کنندکان پرداخته اند نتیجه این تحقیق، شناسایی 24 عامل موثر در کیفیت حسابرسی بوده است (مجتهدزاده وآقایی، 1383،ص 53)2.

  ایرج نوروش وهمکاران،1384، در مقاله" بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران" به بررسی مدیریت سود طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد،  مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود (نوروش وهمکاران، 1384،ص 165)3.

   

  همان گونه که در شکل بالا نمایان است بین کیفیت حسابرسی با جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود که در این پژوهش با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود رابطه معنی داری وجود دارد.

  و به همین ترتیب مشاهده می گردد که بین تخصص حسابرس با جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود که در این پژوهش با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری سنجیده می شود رابطه معنی داری وجود دارد.

  کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش ،تجربه، قدرت تطبیق و کارایی فنی) واجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای ، تضاد منافع و قضاوت) است (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)1.

  یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری واحد انتفاعی قرار می گیرد،" گزارشگری سود" می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روشها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روشهایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران می توانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران ازوضعیت شرکت، انتظار می رود بگونه ای اطلاعات تهیه و ارائه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و... مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است. فرصت مدیریت سود در شرکت­های دارای جریان وجوه نقد آزاد مازد بیشتر است،به این دلیل که  مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پائین، اغلب تمایل دارند تا در پروژه­های اضافی و یا حتی در پروژه­های دارای خالص ارزش­ فعلی منفی(NPV منفی) سرمایه­گذاری کنند و برای پنهان کردن و پوشش دادن اثرات سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهام­داران را بیشینه نمی­کند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده کنند.

  مدیران این شرکت­ها به طور فرصت­طلبانه­ای برای منافع شخصی خود رفتار می­کنند و تمایل دارند تا در پروژه­های بی­فایده، سرمایه­گذاری­های افراطی و سوء استفاده از وجوه نقد درگیر شوند.

  تمایل مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد و فرصت­های رشد اندک، به سرمایه­گذاری در پروژه­های اضافی (نهایی) یا حتی پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی منفی می­توانند از طریق ایجاد سرمایه­گذاری­­هایی که ثروت سهام­داران را بیشینه نمی­کند، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع را افزایش دهد. سرمایه­گذاری­هایی که ثروت سهام­داران را بیشینه نمی­کند سرانجام می­تواند منجر به قیمت سهام پائین­تر و تحریک سهام­داران به برکنار کردن هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی گردد. لذا به منظور پنهان کردن و پوشش دادن این نوع سرمایه­­گذاری­ها، مدیران از اقلام تعهدی اختیاری حسابداری برای افزایش سودها استفاده می­کنند.

  همان طور که در بالا اشاره شد هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند.

  در این میان انگیزه های مدیران در جهت اعمال منافع شخصی خود در کیفیت سود، مانع از رسیدن حسابرسان به اهداف خود می شوند. در مقابل حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال مدیریت سود در تنگنا قرار دهند.

   تندلوو ون استرایلن ،2008، درمقاله" مدیریت سود وکیفیت حسابرسی در اورپا: مدرک از بازاربخش خصوصی "به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود در کشورهای اورپایی پرداخته و با در نظر گرفتن 4 شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و بررسی مدیریت سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این 4 شرکت و مقایسه با مدیریت سود صورت گرفته درشرکت هایی که توسط غیر 4 شرکت بزرگ حسابرسی شده اند، پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود داشته وکیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند باعث محدودیت (کاهش) در مدیریت سود می شود (تندلو و ون استرایلن، 2008،ص 448)[4].

  همچنین در پژوهش انجام شده توسط چن وهمکاران[5]  (2005) در مقاله "کیفیت حسابرسی ومدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام  تایوان" به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی و مدیریت سود پرداخته، و با انتخاب 4 شرکت بزرگ حسابرسی به عنوان حسابرسان با کیفیت و مقایسه  سود در شرکت های حسابرسی شده توسط این 4 شرکت با سود در سایر شرکت هایی که توسط غیر این چهار شرکت حسابرسی شده اند،  قبل و بعد از عرضه عمومی سهام[6] در تایوان پرداخته اند و نتیجه حاکی از این بود که اولاً در چنین شرکت هایی مدیریت سود روی می دهد و ثانیاً بین مدیریت سود وکیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود(چن و همکاران، 2005،ص 88)[7].

  در ادبیات حسابداری ارائه تعریف درستی از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز بین مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص  نشدهاست. همچنین ساختار کیفیت حسابرسی چند بعدی ولی نامشهود است به همین جهت اندازه گیری آن دشوار است از آنجا که عوامل زیادی بر کیفیت حسابرسی تاثیر می گذارد، تعیین چارچوبی برای مشخص نمودن کیفیت حسابرسی موضوعی با اهمیت محسوب می شود (مجتهدزاده و آقایی، 1383،ص 54)[8].

  کیفیت حسابرسی،وجه نقد آزاد و مدیریت سود  به عنوان متغیرهای اصلی پژوهش بوده و بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود هدف اصلی پژوهش است. در تحقیقات انجام شده در خارج از کشور مثل دی آنجلو ،1981، پالرموس[9](1988)، تندلو و ون استرلین 2008، چن و همکاران 2005  و سایر محققان، موسسات حسابرسی که عضو 4 بزرگ (قبلا" به موسسات حسابرسی 6 بزرگ و8 بزرگ معروف بودند) هستند را به عنوان موسسات حسابرسی بزرگ و دارای اعتبار وشهرت در نظر گرفته ودر تحقیقات خود حسابرسی های انجام گرفته شده به وسیله آنها را به عنوان حسابرسی با کیفیت بالا مطرح کرده اند و آن را به عنوان معیار و شاخص کیفیت حسابرسی در تحقیقات خود آورده اند. به این دلیل که، شرکت های عضو 4 بزرگ علاوه بر شهرت واعتبارشان، در امر آموزش کارکنان و حفظ استقلال (ظاهری و باطنی ) در برابر صاحبکاران و دیگر موارد مهم اثر گذار در افزایش کیفیت موفق عمل می­کنند. با توجه به اینکه آقای مرتضی قربانی ،1388، در پایان نامه خود با عنوان " بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی" موسسات حسابرسی را به 2 گروه موسسات حسابرسی بزرگ (سازمان حسابرسی) و غیر بزرگ (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی) تقسیم نموده و کیفیت حسابرسی را در هر دو گروه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در سطح خطای 5 درصد موسسات بزرگ حسابرسی (سازمان حسابرسی) کیفیت بالاتری نسبت به موسسات کوچک حسابرسی (موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی)  دارند (قربانی، 1388،ص 3)1. در این پژوهش نیز سازمان حسابرسی به عنوان موسسه بزرگ و دارای اعتبار وشهرت بالا در ایران در نظر گرفته شده است، بنابراین شرکت های حسابرسی شده به وسیله سازمان حسابرسی به عنوان شرکت هایی در نظر گرفته می شوند که اقلام صورت های مالی آنها از اعتبار بالایی برخوردار بوده  و  در نهایت کیفیت  حسابرسی  بالاتری

  خواهند داشت. و در مقابل، شرکت های حسابرسی شده به وسیله سایر موسسات حسابرسی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدران رسمی) در نظر گرفته می شود که  اندازه آنها نسبت به سازمان کوچکتر است. این موسسات حسابرسی در مقابل سازمان حسابرسی از میزان اعتبار دهی کمتری برخوردار بوده و در نهایت کیفیت حسابرسی پایین تری از لحاظ حفظ استقلال، آموزش کارکنان و غیره خواهند داشت. وسپس با توجه به هدف اصلی پژوهش مدیریت سود صورت گرفته در شرکت هایی که توسط این دو گروه حسابرسی شده اند مورد بررسی قرار داده شده است. برای اندازه گیری مدیریت سود مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. شرکت های مورد بررسی در این پژوهش، شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین 1384تا 1388 بوده است.

  با توجه به این که شناسایی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را در زمینه کیفیت حسابرسی و نقش آن در کاهش رفتارهای مدیریت سود توسط مدیران داشته باشد هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

   

   

  4-1) فرضیه های پژوهش

  فرضیه اصلی اول :

  بین اقلام تعهدی اختیاری (مدیریت سود)و جریان وجوه نقد آزاد رابطه معنی داری وجود د دارد

  فرضیه اصلی دوم :

  در شرکت های دارای جریان وجه نقد آزاد و رشد اندک بین اقلام تعهدی اختیاری(مدیریت سود)و کیفیت حسابرس  رابطه معنا داری وجود دارد

  فرضیه فرعی اول:

  در شرکت های دارای جریان وجه نقد آزاد و رشد اندک بین اقلام تعهدی اختیاری(مدیریت سود)و تخصص حسابرس در صنعت رابطه معنا داری وجود دارد

  فرضیه فرعی دوم:

  در شرکت های دارای جریان وجه نقد آزاد و رشد اندک بین اقلام تعهدی اختیاری(مدیریت سود)و اندازه حسابرس رابطه معنا داری وجود دارد

   

  5-1) اهداف  پژوهش

  هدف نخست

  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرکیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  اهداف بعدی پژوهش

  1- ارائه اطلاعاتی در رابطه با مدیریت سود و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی در شرکت های سرمایه پذیر می تواند سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی وتحلیل گران بازار سرمایه را در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری یاری دهد.

  2- حل مشکلات کنونی مربوط به کیفیت و صداقت گزارش های مالی وارائه اطلاعات مناسب، مطمئن، به هنگام و ارتقای آنها در دستیابی به بورس پویا و پایدار

  3- با توجه به اینکه تحلیل گران مالی و شرکت های سرمایه گذار به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب می شوند، شرکت های سرمایه گذاری، تحلیل گران بازار سرمایه و کارگزاران بورس اوراق بهادار وتدوین کنندگان استانداردهای حسابداری وحسابرسی بعنوان اصلی ترین کاربران این پژوهش محسوب می شوند.

  4- همچنین با توجه اینکه ارائه صورت های مالی حسابرسی شده برای پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار الزامی است بررسی ارتباط بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی  می تواند اطلاعات مفیدی برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان در بورس فراهم نموده ومعیاری برای ارزیابی  ارائه منصفانه صورت های مالی این شرکت­ها باشد.

  5- رعایت نکردن الزامات افشای اصول پذیرفته شده حسابداری ممکن است به طور مستقیم به کیفیت ضعیف کار حسابرسی مربوط باشد، و رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری با افزایش اندازه موسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت مورد رسیدگی افزایش یابد.لذا بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی ومدیریت سود می تواند اطلاعات مفیدی را در جهت تدوین استانداردهای جدید در اختیار تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی قرار دهد. همچنین این پژوهش می تواند با ارائه اطلاعاتی در مورد عامل مدیریت سود واحدهای انتفاعی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی های انجام شده در این واحدها کمکی در جهت اخذ تصمیمات مناسب تر و انتقال صحیح منابع برای آنها فراهم کند.

  Abstract:

  The main objective of this research is to study the effect of quality of auditing on the relationship between the free cash flow and the profit management in the companies admitted into Tehran Stocks Exchange. On the other hand, the present research deals with answering this question that whether or not can higher auditing quality in the companies admitted into Tehran Stocks Exchange attenuate the relationship between the free cash flow and profit management? In order to respond this question, a sample size of 64 companies admitted into Tehran Stocks Exchange during the years 2005-2009 was studied. In this research and in terms of auditing quality variable, two measures of auditor’s number and auditor’s specialization in that industry were used. Also, in order to determine the free cash flow of the enterprise, the Len and Peslen model was used. The profit management was evaluated with Johns model (1995) was used. In order to test the research hypotheses, the regression models at a meaningful level of 95% were used. It should be mentioned that the Pearson and Spearman correlative coefficients at a meaningful level of 95% were also used. The research results indicated that generally there is a meaningful relationship between the profit management and free cash flow. In following the research, the effect of two measures of auditor’s number and auditor’s specialization in that industry and finally the effect of auditing quality on the relationship between the free cash flow and profit management in the companies admitted into Tehran Stocks Exchange were studied too. According to the results, it was revealed that there is meaningful and direct relationship between the free cash flow and profit management and an indirect (reverse) meaningful relationship between the quality of auditing and the relationship between the free cash flow and profit management. It means that the quality of auditing can attenuate the relationship between the free cash flow and profit management.     

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  فهرست:

  چکیده: 1

  مقدمه: 2

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 )مقدمه 4

  2-1 )تاریخچه مطالعاتی. 5

  3-1) بیان مساله 7

  4-1) فرضیه های پژوهش.. 11

  5-1) اهداف  پژوهش.. 11

  6-1) اهمیت و ضرورت پژوهش.. 12

  7-1 ) حدود مطالعاتی. 13

  1-7-1)قلمرو موضوعی. 13

  2-7-1) قلمرو زمانی. 13

  3-7-1) قلمرو مکانی. 13

  8-1)واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 14

  فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

  1-2 مقدمه 17

  2-2) کیفیت حسابرسی : 17

  1-2-2) چارچوب کیفیت حسابرسی. 18

  2-2-2) مباحث نظری و شواهد تجربی در باب کیفیت حسابرسی. 20

  1-2-2-2) تقاضا برای کیفیت حسابرسی. 22

  2-2-2-2) عرضه کیفیت حسابرسی. 23

  3-2-2-2) رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی. 24

  4-2-2-2) محصولات کیفیت حسابرسی. 26

  5-2-2-2) خلاصه محصولات کیفیت حسابرسی. 33

  3-2) اندازه حسابرس.. 35

  4-2) تخصص  گرایی در صنعت.. 37

  5-2) دوره تصدی حسابرس.. 39

  6-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد 40

  1-6-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 40

  2-6-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن. 41

  7-2 نظریه مدیریت سود 43

  1-7-2ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود 44

  2-7-2 منتخب نظریه های رقیب.. 46

  3-7-2نظریه ی شرکت.. 47

  4-7-2 رویکرد هزینه ی قراردادها 49

  5-7-2)مدیریت سود 51

  1-5-7-2) فرضیه های طرح پاداش.. 53

  2-5-7-2) فرضیه های قرارداد بدهی. 53

  3-5-7-2) فرضیه های هزینه های سیاسی. 53

  6-7-2) انگیزه های مدیریت سود 54

  1-6-7-2) تامین انتظارات تحلیل گران مالی. 54

  2-6-7-2) به منظور جلوگیری از مشکلات تعهدات استقراض و تلاش برای کم کردن هزینه های سیاسی  55

  3-6-7-2) هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب.. 55

  4-6-7-2) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی. 56

  5-6-7-2) تعویض مدیریت.. 56

  7-7-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 56

  8-2)مفاهیم مختلف سود 58

  1-8-2)سود 58

  2-8-2) اهداف گزارشگری سود 58

  3-8-2)  پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود 59

  4-8-2) فواید سود برای سرمایه گذاران. 60

  5-8-2) تئوری نمایندگی. 62

  6-8-2) انواع قراردادها و نظریه نمایندگی. 65

  1-6-8-2) قرارداد برمبنای رفتار یا زمان. 66

  2-6-8-2) قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک. 67

  7-8-2) هموار سازی سود 67

  1-7-8-2) انواع هموارسازی سود 69

  2-7-8-2) روش های هموارسازی سود 71

  8-8-2) حسابداری تعدیلات جامع. 71

  9-8-2) حساب سازی. 72

  9-2) تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی. 72

  10-2) بحث کلی. 76

  11-2) پژوهشهای انجام گرفته در زمینه پژوهش حاضر. 81

  1-11-2) پژوهشهای انجام شده برون از کشور. 81

  2-11-2) پژوهشهای انجام شده درون کشور. 90

  فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

  1-3 )مقدمه 96

  2-3) روش پژوهش.. 96

  3-3) پرسش های تحقیق. 96

  4-3) مدل تحلیلی تحقیق. 97

  5-3) جامعه و نمونه آماری. 101

  1-5-3) جامعه آماری. 101

  2-5-3) نمونه آماری. 102

  6-3) فرضیه های پژوهش.. 102

  7-3) گرد آوری اطلاعات.. 103

  8-3) تابع های آماری مورد استفاده در این پژوهش.. 103

  1-8-3) آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S) 103

  2-8-3) آزمون دوربین – واتسون (DW) 104

  3-8-3) دیاگرام پراکنش و معادله خط. 105

  4-8-3) تحلیل رگرسیون. 105

  5-8-3) ضریب همبستگی پیرسون. 106

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

  1-4 مقدمه‏ 108

  2-4آمار توصیفی. 109

  3-4 آزمون نرمالیتی. 110

  5-3 بررسی ضریب همبستگی بین متغیرها 111

  6-3 بررسی مدل با استفاده از تحلیل رگرسیونی. 112

  7-4تفسیر مدل: 115

  8-4 رگرسیون چندگانه حاصل از روش گام به گام 115

  9-4 تفسیر مدل: 117

  10-4 آزمون فرضیه ها 117

  11-4 بررسی اعتبار مدل. 119

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

  1-5 مقدمه 122

  2-5) نتایج آزمون فرضیه ها 122

  1-2-5) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول: 122

  2-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول. 123

  3-2-5) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم: 124

  3-5) نتیجه گیری. 125

  4-5) پیشنهادها 125

  1-4-5) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش.. 125

  2-4-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 126

  5-5) محدودیت های پژوهش.. 127

  پیوست ها

  خروجی نرم افزار. 130

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی: 140

  منابع لاتین: 141

  چکیده انگلیسی. 146

  .

  منبع:

  منابع فارسی:

  پورحیدری،ا. و داود همتی، 1383 ، "اثرقراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش و مالکیت بر مدیریت سود"، فصل نامه بررسی حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال یازدهم، شماره 36،ص 64-47.

  تهرانی، ر. و رامین حصارزاده، 1388، " تاثیر جریان­های نقدی آزاد و محدودیت در تامین مالی بر بیش­سرمایه­گذاری و کم سرمایه­گذاری"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، سال اول، شماره سوم. ص 67-50.

  ثقفی،ع.، و آرمین پوریا نسب ،.1389." نظریه مدیریت سود" فصل نامه تحقیقات حسابداری ،سال دوم،شماره ششم، ص 60.

  شباهنگ،ر، 1387، "تئوری حسابداری" ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

  کمالی، ا، 1387،"تاثیر افزایش اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

  مشایخی، ب و مریم صفری، 1385، "وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال سیزدهم، شماره 44، ص 35-54.

  مهرانی،س. و بهرام باقری، 1388،"بررسی اثر جریانهای نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود"، تحقیقات حسابداری،شماره دوم،ص71-50.

  نوروش، ا و علی ابراهیمی کردار، 1384،"بررسی و تبیین رابطه ای ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد"، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال دوازدهم، شماره 42. ص 97-124.

  هندرکسن،ا. و مایکل ون بردا، ترجمه علی پارسائیان،1385، "تئوریهای حسابداری"، انتشارات ترمه،جلد اول و دوم.

  هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،1386، "مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی در ایران"، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

  ولک.داد.ت، ترجمه علی پارسائیان،1377،" تئوری حسابداری"، انتشارات ترمه، جلد اول و دوم.

   

  منابع لاتین:

   

  Agrawal, A., Jayaraman, N., 1994. "The dividend policies of all-equity firms: a direct test of the free cash flow theory". Managerial and Decision Economics 15, 139–148.

  Bebchuk, Lucian Arye and Jesse M. Fried. (2003)."Executive compensation as anagency problem".Journal of Economic Perspectives, 17, 3 (Summer):71-93.

  Bebchuk, Lucian Arye. (2005a). "The case forincreasing shareholder power". Harvard Law Review,118,3(January): 833-914.

  Bebchuk, Lucian Arye. (2005b). "The myth of theshareholder franchise". Harvard Law and EconomicsDiscussion Paper No. 565.SSRN.com/abstract=829804.

  Christensen, Peter ave and Jerald A. Feltham. (2002)."Economics of Information, Volume I: Information inMarkets". New York, LLC: Springer-Verlag.

  Chung, R., Firth, M. and Jeong-Bon Kim .2005. "Earnings management, surplusfree cash flow, and external monitoring".Journal of Business Research, 58, 766- 776.

  Coase, Ronald H. (1937). "The nature of the firm".Economica, New Series, 4, 16.(November): 386-405.

  Coles, J.W., McWilliams, V.B. and Sen, N. 2001." An Examination of the Relationship of Governance Mechanisms to Performance", Journal of Management, 27, 23 – 50.

  Core, John E., Wayne R. Guay, and David F. Larcker.(2003). "Executive equity compensation andincentives: A survey". Economic Policy Review, 9, 1(April): 27-50.

  DeAngelo, Linda Elizabeth (1986). "Acconntingnumbers as market valuation substitutes: A study ofmanagement buyouts of public stockholders". TheAccounting Review, 61, 3 (July): 400-420.

  Donaldson, T.L. and Preston, L.E. (1995). "TheStakeholder Theory of the Corporation: Concepts,Evidence, and Implications", Academy of Management Review, 20, 65-91.

  Dye, Ronald A. (1988). "Earnings management in anoverlapping generations model". Journal ofAccounting Research, 26, 2 (Autunm): 195-235.

  Hansen, James C. (2004). "Additional evidence ondiscretionary accrual levels ofbenchmark beaters".Working Paper", University of Illinois at Chicago. AAA2004 Annual Meeting Paper, Orlando, FL.

  Hart, Oliver. (1995a). "Corporate governance: Sometheory and implications". The Economic Journal,105,430 (May): 678-689.

  Hart, Oliver. (1995b). "Firms, Contracts, and FinancialStructure". Oxford: Oxford University Press.

  Jensen, M., and Meckling,W. (1976). "Theory of thefirm: Managerial behavior, agency costs, andownership structure". Journal of FinancialEconomics 3(4): 305-60.

  Jones, Jennifer J. (1991). "Earnings managementduring import relief investigations". Journal ofAccounting Research, 29, 2 (Autunm): 193-228.

  Jordan, Charls E., and Stanley J. Clark. (2004). "Thecase of goodwill impairment under SFAS No. 142".Journal of applied business research, No. 2.

  Kahneman, D., and Tversky, A. (1979). "Prospecttheory: an analysis of decisions under risk".Econometrica 47: 263-291.

  Kirschenheiter, Michael and Nahum Melumad. (2000)."Can "big bath" and earningssmoothing co-exist asequilibrium financial reporting strategies?". Journal ofAccounting Research, 40, 3 (June): 761-796.

  Koonce, L., and Mercer, M. (2005). "Using psychologytheories in archival financialaccounting research".Journal of Accounting Literature. 24: 175-214.

  Kreps, David M. (1990). "Game Theory and EconomicModeling". Clarendon Lecturesin Economics. Oxford:Clarendon Press.

  La Porta, Rafael, Florencio Lopez-De-Silanes, andAndrei Shleifer. (1999). "Corporate ownership aroundthe world". Journal of Finance, 54, 2 (April): 471-517.

  Lehn, K., Poulsen, A., 1989. "Free cash flow and stockholder gains in going private transactions". The  Journal of Finance, 771–787, July.

  MANZHEN FAN, (2008). "A STUDY OF FOREIGNEARNINGS MANAGEMENT USING AN EMPIRICALDISTRIBUTION APPROACH" , The University of Texas,

  Ohlson, J. 1995. "Earnings,  book values, and dividends in equity valuation". Contemporary Accounting Research, 11, 2, 661-687.

  Perry, Susan E. and Thomas H. Williams. (1994).'Earnings management preceding management buyoutoffers". Journal of Accounting and Economics, 18, 2(September): 157-179.

  Petruska Karin A. (2008). "Accounting conservatismcost of capital, and fraudulent financial reporting. KentState University Graduate School of Management". Adissertation submitted for the degree of Doctor ofPhilosophy.

  Rajgopal, Shiva, Lakshmana Shivakumar, and AnaSimpson. (2007). "A catering theory of earningsmanagement". London School of Economics. Workingpaper.

  Ronen, Tavy and Varda Lewinstein Yaari. (2002). "Onthe tension between full revelation and earningsmanagement: A reconsideration of the revelationprinciple". Journal of Accounting, Auditing andFinance, 17,4 (Fall): 273-294.

  Schipper, K.(1989). "Commentary on EarningsManagement", Accounting Horizons.3(4): 91-102.

  Scott, William R. (2003). "Financial AccountingTheory". Third edition. Upper Saddle River, NJ:Prentice Hall.

  Stein, Jeremy C. (1989). "Efficient capital markets,inefficient firms: A model of myopic corporatebehavior". Quarterly Journal of Economics, 104,4(November): 655-669.

  Sunder, Shyam. (1999). "Classical stewardship, andmarket perspectives on accounting: A synthesis. InShyam Sunder and Hidetoshi Yamaji, eds.", TheJapanese Style of Business Accounting. Westport,CT: Quorum Books: l7-3l.

  Teoh, Siew H., Ivo Welch, and TJ. Wong. (1998b)."Earnings management and thelong-rnn marketperformance of initial public offerings". Journal ofFinance, 53, 6(December): 1935-1974.

  Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, and T.J. Wong. (1998)."Earnings management and theunderperformance ofseasoned equity offerings". Journal of FinancialEconomics, 50,1 (October): 63-99.

  Walsh, Pauk, Russell Craig, and Frank Clarke. (1991)."Big bath accounting" usingextraordinary itemsadjustments: Australian empirical evidence. Journalof Business Finance and Accounting, 18,2 (January):173-189.

  Watts, R.L. and Zimmerman, J.L. 1983. "Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence", Journal of Law and Economics, 26, October, 613 – 633.

  Watts, Ross L. and Jerold L. Zimmerman. (1990)."Positive accounting theory: A ten year perspective".The Accounting Review, 65,1 (January): 131-156.

  Weisbach, M.S., 1988. "Outside directors and CEO turnover". Journal of Financial Economics 20, 431–460.

  Xie, B., Davidson, W.N. and DaDalt, P.J. 2003. "Earnings Management and Corporate Governance: The Role of the Board and the Audit Committee", Journal of Corporate Finance, 9, 295 – 316.

  .

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , رساله در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقاله در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول