کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی

کارشناسی ارشد
1390
247
word
4 MB
3862
قیمت قدیم:۳۲,۱۱۰ تومان
قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

  گرایش : زبان و ادبیّات فارسی

  چکیده

         شعر نظامی آیینه تمام نمای اوضاع و احوال مردم و اجتماع روزگار خود است و هر کس درآن بنگرد تصویر فرهنگ و آداب و رسوم عصر نظامی را در آن می‌بیند.همین اشتراک اجتماعی و حالات معنوی خواننده و شنونده را عاشق آثار نظامی کرده است .

        نظامی بزرگ سخنور بزم سرای زبان فارسی در رزم سرایی نیز مهارتی خاصّ و بی نظیر دارد و آلات رزم و بزم را همزمان به بهترین نحو یاد نموده است و صدای آلات رزم راچنان در اسکندر نامه به تصویر کشانده است که هرخواننده ای با خواندن آن بر سر ذوق می‌آید .از آنجا که نظامی یک هنرمند و آفرینشگر مضامین بزم است در اشعار حماسی نیز از هنر بزم به بهترین وجه استفاده برده است.

        هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بیان آلات رزم و بزم اعم از انواع سلاح و جنگ افزار، سازهای موسیقی رزمی و بزمی ، آشنایی بیشتر با ویژگی‌های این ابزار و آلات ( جنس ، ساختمان ،شکل و ...) رده_ بندی و دسته بندی این ابزار بر اساس منابع معتبر و ذکر و شرح ابیاتی که نظامی در اسکندر نامه از این آلات رزمی و بزمی بهره برده است و بیان ابیات و عباراتی از شاعران برجسته‌ی ادب فارسی که در نوشته‌های خود از این آلات و ابزار استفاده نموده‌اند از اهداف دیگر نگارنده پایان نامه است .

       روش تحقیق به صورت نظری بوده و بر پایه کتابخانه‌ای و فیش برداری صورت گرفته است و تصاویر این پایان نامه از سایت‌های اینترنتی گرفته شده است.

        نتیجه ای که از این پژوهش می‌توان به دست آورد این است که هر چند حکیم گنجه سلاح و سازهای رزمی را در اسکندر نامه که یک مثنوی حماسی و فلسفی است به تصویر کشانده امّا این هنرمند قرن ششم در این اثر حماسی از آلات و اسباب و سازهای موسیقی بزمی  به طور مکرّر بهره برده است وبرتری هنربزم وی بر رزم اومشهود و نمایان است .

  واژگان کلیدی:

  نظامی،سازهای موسیقی رزمی ، سازهای موسیقی بزمی، اسلحه و جنگ ، اسباب و مقدّمات بزم     

   

  فصل اول

   

  کلیّات پژوهش

   

  بخش اوّل : مقدمه پژوهش

  بخش دوم: طرح مسئله

  بخش سوم:ضرورت و اهمیّت موضوع

  بخش چهارم:پیشینه‌ی پژوهش

  بخش پنجم:اهداف

  بخش ششم: سؤالات

  بخش هفتم: فرضیه

  بخش هشتم: روش تحقیق

  11.مقدمه

       بی شک اسکندر نامه یکی از آثار حماسی و فلسفی ادب فارسی است که نظامی در قسمت اوّل مثنوی یعنی در شرفنامه از فتوحات و جنگ‌های اسکندر در خشکی‌ها و در اقبالنامه سیر و سفر اوکه در دریا بوده است سخن به میان آورده است .

       نظامی در اسکندر نامه از جنگ‌ها و مبارزات پهلوانان سخن گفته و شاید هدف نظامی این بود که نشان دهد وی در سرودن حماسه نیز دستی توانا دارد.اگر اشعار رزمی نظامی رابه دقّت مطالعه کنیم رنگ بزمی را در میان آن اشعار مشاهده خواهیم کرد.

        در ابیات زیر که از شرفنامه انتخاب شده است ، بیانگر این است که این شاعر توانا توانسته بزم و رزم را در هم بیامیزد و رنگ بزمی و هنررقص و موسیقی خود رادرعرصه گاه نبرد نیز نشان دهد .

                     زموزونی ضرب‌ های سنان            به رقص آمده اسب زیر عنان

  (شر،1353/66)

  تبیره چنان شد در آن خرّمی              که آید به رقص آسمان بر زمی

  (همان،6032/215)

         و یا در جنگ بزرگ اسکندر با قوم روس که بیشترین بخش شرفنامه را در بر می‌گیرد نظامی بت نقابدار چینی را  به میدان جنگ می‌فرستند و صحنه‌هایی می‌آراید که اسکندر و سرداران هر دوطرف انگشت به دهان می‌مانند و اینک در حالی که اجساد کشته‌ها از هر دو طرف در میدان نبرد  افتاده‌اند و  غنایم با شتر بارها به سوی خیمه‌های اسکندر روانه می‌شوند ، شاه جهانجو به بزم می‌نشیند و در شبی روشن‌تر از روز به یاد لب دوست،لب جام را حلقه در گوش می‌سازد و با دلی شاد از پیروزی، خیمه را از نامحرمان خالی می‌سازد و به پری پیکرنازک اندام دستور می‌دهد که چنگ را بنوازد و نغمه بسراید .

        به عقیده‌ی نگارنده با توجه به قسمت ذکر شده‌ی بالا و دیگر آثار نظامی این حقیقت بر ما روشن است که نظامی آشنایی کامل با انواع سازهای بزمی ، رزمی و آلات جنگی داشته است و آثار حماسی پیش از خود را مطالعه نموده و از آن‌ها بهره‌ی کافی را برده است .

       نظامی در سرایش داستان‌های بزمی مهارتی تام داشته و از آلات بزمی وموسیقی به نحو احسن استفاده

  نموده است که ابیاتی جهت نمونه در این مورد ذکر می‌شود .

    زرود خوش و باده‌ی خوشگوار             درآمد به بخشش چو ابر بهار

  (شر،6275/223)

              وگر زاهدی باشد از خاره سنگ            درآرم به رقصش به یک بانگ چنگ

    (همان،6402/227)

        بزرگ سخنور بزم سرای زبان فارسی در رزم سرایی و استفاده از آلات رزمی دستی توانا دارد و حتّی  بانگ و غوغای این آلات را به تصویر کشانده است .

                ترنگ کمان رفته در مغز کوه                     فشافش کنان تیر بر هر گروه

  (همان،6186/220)

      سنان در سپر کوکب افروخته                     سپر در سپر کوکبه دوخته

  (همان،6192/220)

               زفریاد خرمهره و گاو دم                     علی الله بر آمد ز رویینه خم

   (همان،5960/213)

          به نظر نگارنده و با استفاده از ابیات زیر می‌توان ادّعا کرد که نظامی در به کارگیری سازهای همراه (سازهایی که به اهم نواخته می‌شوند) نیز مهارتی داشته است  .

                تبیره هم آواز شد با درای                    چو صور قیامت دمیدند نای

  (همان،5958/213)

               بغرّید کوس از در شهریار                    جهان شدز بانگ جرس بی قرار

   (همان،1150/60)

       امّا بی تردید شاهنامه‌ی فردوسی در اسکندر نامه‌ی نظامی اثر گذاشته و ابیاتی در اسکندر نامه به چشم می خوردکه رنگ تأثیر آن را در بعضی از ابیات می‌بینیم .

  فردوسی در جنگ رستم و اشکبوس گفته  :

                   بزد بر بر و سینه‌ی اشکبوس          سپهر آن زمان دست او داد بوس

  (فردوسی، ج چهار،1966: 197)

  و نظامی نیز سروده است :

                   به گردن در افتاد بدخواه را          زمین بوسه داد آسمان شاه را

  (شر،6026/215)

  و یا یک مصراع از ابیات فردوسی را در اشعار نظامی می‌یابیم .

  نظامی سروده است :

  بغرّید کای شیر صید آزمای        هماوردت آمد مشو باز جای

   (شر،1377/67)

  و فردوسی نیز مصراع دوم را در جنگ رستم و اشکبوس آورده بود

                    خروشید کای مرد رزم آزمای       هماوردت آمد مشو باز جای

  (فردوسی،ج چهار،1966: 195)  

  هر چند نظامی در ابیات زیر بر فردوسی ایراد گرفته است :

                    بجایی که ناراستی یافتم        بر او زیور راستی بافتم

                    غلط گفته را تازه کردم طراز            بدین عذر گفتم دگر به اره باز

  (شر،9-48/8)

  امّا در نهایت از او حمایت کرده و او را دانای طوس و دانای پیر نامیده است .

                    سخنگوی پیشنه ی دانای طوس          که آراست روی سخن چون عروس

                   همان  پارسی گوی دانای پیر              چنین گفت  و شد گفت او دلپذیر

   (همان،8-117/8)

        نظامی به دلیل سبک ادبی خاصّی که داشت مورد توجّه بسیاری قرار گرفته است.ازجمله شاعرانی که ازآثار نظامی تقلید کرده‌اند ،امیرخسرودهلوی ،وحشی ،عرفی،آذربیگدلی،جامی وهلالی جغتایی است که درحدّ خود قابل احترام هستند ،امّا به پای سخن نظامی نمی‌رسند.

  دراینجا به خمسه دو تن از شاعرانی که از نظامی تقلید نموده‌اند اشاره می‌نماییم:

  الف)جامی از شاعران قرن نهم که هفت اورنگ را دقیقاً دربرابر خمسه نظامی سرود که مثنوی‌های زیر را شامل می‌شود.

  سلسله الذهب،سلامان وابسال،تحفه الاحرار،سبحه الابرار،یوسف و زلیخا ولیلی ومجنون.

  ب)امیر خسرو نیز به تقلید از پنج گنج نظامی ،آثار زیر را سروده است که خمسه‌ی وی تقریباً موفق‌تر از جامی است وشامل پنج کتاب زیر است:

  مطلع انوار ،شیرین و خسرو،مجنون و لیلی ، آیینه‌ ی اسکندری و هشت بهشت.

   

   

  12. طرح مسئله

        حکیم نظامی از چه آلات رزمی و بزمی در توصیف میدان‌های نبرد و صحنه‌های عیش و بزم در  اسکندر نامه بهره برده است ؟

  13.ضرورت و اهمّیّت موضوع

      چون اسکندر نامه نظامی یک اثر حماسی تاریخی فلسفی و در نوع خود یک شاهکار ادبی است لذا با مطالعه‌ی دقیق ابیات این اثر  گران  قدر آلات رزمی و بزمی را شناسایی و معرفی کرده تا منبع خوبی برای علاقمندان جهت آشنایی به آلات رزمی و بزمی در این منظومه باشد .

  14. پیشینه‌ی پژوهش

        تا جایی که بنده اطّلاع دارم در زمینه‌ی شناسایی و معرفی آلات رزم در شاهنامه فردوسی پایان نامه‌ای تهیّه و تدوین شده است ، امّا در زمینه معرفی و بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه نظامی پایان نامه  و تحقیقی تهیّه و تدوین نشده است وشاید این اوّلین پایان نامه‌ای باشد که در این خصوص انجام گرفته است

  15. اهداف

          هدف اصلی نگارنده  از ارائه‌ی این پایان نامه شناسایی و بیان آلات رزم و بزم موجود در اسکندر نامه، آشنایی با ویژگی‌های این آلات رزم وبزم و بسامد هریک از آن‌ها و همچنین رده بندی و دسته بندی این آلات بر اساس منابع معتبر و ذکر ابیاتی که نظامی در آن‌ها این آلات رزمی و بزمی را به کار برده است .

  16 . سوالات

  پرسش‌های اصلی رساله‌ی حاضر این است :                                                                                       1- نظامی از چه آلات رزمی و بزمی در اسکندر نامه بهره برده است ؟                                                           2- آیا نظامی با موسیقی‌های رزمی و بزمی و سازهای آن آشنایی کافی داشته است ؟                                     3-  آیا هنر بزم نظامی بر رزم او برتری دارد؟

  17. فرضیه

         نگارنده این فرضیه را مطرح می‌سازد که نظامی توانایی و قدرت آن را دارد که آلات و اسباب بزم را

  در میادین رزم وارد کرده و هنر بزمی خود را حتّی در عرصه گاه نبرد نشان دهد .

  18. روش تحقیق

       پژوهش خود را با خواندن و مطالعه همه اسکندرنامه آغاز نمودم سپس با کتاب شناسی که در این پژوهش یاری گر ما بوده است  به ژرف نگری بیشتر برای چگونگی نگارش برآمدیم و به طور کلّی  روش تحقیق ما به صورت نظری و  بر پایه‌ی کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابعی که راجع به موضوع پایان نامه بوده ،صورت گرفته است.

        درفصل اول به کلیَات پژوهش(مقدّمه ، طرح مسئله، اهمّیّت موضوع، اهداف ، سؤالات ، فرضیه و روش تحقیق ) پرداخته‌ایم و در فصل دوم به شرح حال،زبان و سبک شعری نظامی و محتوای اسکندر نامه پرداخته و نظر اجمالی نگارنده در مورد اسکندر نامه ضبط شده است.

        در فصول سوم تا هفتم چگونگی پیدایش موسیقی ،پیوند موسیقی و ادبیّات ، پیشینه موسیقی ، پیدایش انواع سلاح‌های سرد و سازها ،چگونگی ترتیب و تشکیل سپاه در ادوار مختلف تاریخی کشور و غیره که پیش زمینه‌ای برای ورود به بحث اصلی می‌باشند مطالب و سخنانی را با استفاده از منابع معتبر داخلی و ترجمه‌های آثار خارجی یاد آور شده‌ایم که امیدواریم مورد پسند مخاطبین و خوانندگان عزیز واقع شود .

         مطالب و اهداف اساسی نگارنده‌ی پژوهش در فصول هشتم ونهم آمده است بدین گونه که ابتدا بر بنیاد ساز شناسی،سازهای رزمی و بزمی اسکندر نامه را بعد از شناسایی به سه دسته‌ی بادی‌ها،کوبه‌ای و سازهای زهی (سیمی) طبقه بندی کرده و ویژگی هر کدام از سازها را بازگو کرده‌ایم  و در فصل نهم نیز جنگ افزارها و سلاح‌ها را بر اساس نظریه‌ی نویسنده‌ی زین ابزار به دو دسته‌ی سلاح‌های یورشی و  حفاظتی دفاعی تقسیم  کرده و ویژگی هر دسته را شرح نموده‌ایم.

          بعد از دسته بندی سازها و جنگ افزارها  ابتدا نام ابزار رزمی یا بزمی را ذکر کرده  و حتّی الامکان  سعی بر آن شده که تصویر ساز و یا هر ابزار دیگر را نیز ثبت کرده و توضیحاتی در مورد آن‌ها اعمّ از         (جنس ،شکل ،ساختمان و . . .) داده شود و قصد بر آن بوده که نمونه بیت یا عبارتی از شاعران یا نویسندگان برجسته ادب فارسی را بیاورد که در کلام خود این آلات را  به کار گرفته‌اند .

         بعد از این مراحل ، ابیاتی را که نظامی در آن‌ها این ابزار آلات رزمی و بزمی را به کار گرفته شناسایی

   کرده و در این قسمت پژوهش خود آورده‌ایم و نکات مبهم و معنا و مفهوم هر بیت را با استفاده از نظر مصحّحین و نظامی شناسان  ذکر نموده‌ایم .و در پایان هر قسمت شماره تمامی بیت‌هایی که آلت مورد نظر در آن‌ها استفاده شده است ، ثبت و ضبط کرده‌ایم .

         مأخذ و شماره‌ی ابیات منتخب اسکندرنامه‌ی این پژوهش بر اساس شرفنامه و اقبالنامه ی دکتر برات زنجانی بوده است وعلامت (شر،اق عدد/عدد) «شر» معادل شرفنامه و« اق» معادل اقبالنامه است وعدد سمت راست شماره بیت و عدد سمت چپ شماره صفحه‌ی آن بیت است:                                          مثال(شر12/301)یعنی بیت 12صفحه ی301 شرفنامه می‌باشد.

         در فصل پایانی ابیاتی را که در آن‌ها آرایه ادبی وجود داشته و مرتبط با آلات رزمی یا بزمی باشد را  آورده‌ایم.در پایان فصول هشتم تا دهم  نیز با استفاده از نمودار به داوری در به اره ی انواع سازها و جنگ افزارهای اسکندرنامه پرداخته‌ایم .

             شیوه کار بر این اساس بوده که موارد یادداشت شده بالا  هر ماه خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ناصری ارائه می‌شد و ایشان نیز نکات ارزشمندی را برما یاد آور می‌شدند و سپس این یادداشت‌ها توسط استاد محترم جناب آقای دکتربامدادی مورد بازبینی قرار می‌گرفت و از نظریّات سازنده استاد بهره‌امند می‌شده ام،بی شکّ  بدون راهنمایی‌های این دو عزیز تار و پود این پژوهش و رساله در هم تنیده نمی‌شد.

   

  Abstract:

          Nezami poems represent its own time people,s condition and society in which everyone looks can find the culture and ceremonial Nezami,s era in it, and it is this spiritual subscription that have been caused all readers and listeners to love Nezami poems.

          Alyas Ebne Youesf in addition to composing lyrical poems is skillful in composing heroic poems in which he use festive and battle tools very efficiently and has illuminated battle in Eskandarname in a way that every reader becomes excited by reading them.

          Since Nezami is a creator and an artist in lyric, he has used festive in his heroic poems.

           The main purpose of this article is to identify festive and battle tools  including weapons and instruments, to know their characteristics (like their kinds, structure, shape and etc…), to categorize them based on authorized sources and to explains verses in which Nezami has used festive and battle implements.

          To express verses and phrases of outstanding Persian poets who have used these tools in their poems is the other purpose of this thesis .The  procedure  of  research is  library and  theoretically  and the picture  of this  thesis are  from different sites.

           The result which can be derived from this article is that, although Nezami has illuminated battle weapons and tools in Eskandarname which is a philoso_ phical and heroic Masnavi but this artist of rent.Gange's 6th century has used festive instruments and implements repeatedly.The advantage of his feast art on his battle isevident and appa

  Key words: Nezamie ,battle musical apparatus, feast musical apparatus, weapon and war , tools and feast arrangment

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی

  فهرست:

  چکیده ....................................................................................................................................          1

  فصل اول                               

  کلیات پژوهش .....................................................................................................................          2

  11. مقدمه ...............................................................................................................................       3

  12.طرح مسئله ............................................................................................................................    7

  13 .ضرورت و اهمیت موضوع......................................................................................................     7

  14.پیشینه ی پژوهش....................................................................................................................    7

  15.اهداف....................................................................................................................................   7

  16.سئوالات ................................................................................................................................     7

  1. 7 .فرضیه ................................................................................................................................   7

  18. روش تحقیق..........................................................................................................................  8

  فصل دوم

  حکیم نظامی و اسکندر نامه در یک نگاه .......................................................................................   21.  مروری بر زندگی نامه ، زبان و سبک شعری نظامی.................................................................    11

  22.  مروری بر اسکندر نامه...........................................................................................................  12

  221. اسکندر نامه..................................................................................................................        12        

  222. محتوای شرفنامه ی خسروان........................................................................................          13

  223.اقبال نامه......................................................................................................................      15

  3.2.نظر اجمالی نگارنده در مورد اسکندر نامه............................................................................       16

  فصل سوم

  خاستگاه شعر و موسیقی و شعر..................................................................................................   17

  31 . چگونگی پیدایش موسیقی.............................................................................................         18                    

  32 . خاستگاه شعر و موسیقی..................................................................................................     20

  321.موسیقی و شعر..........................................................................................................       21

  322.پیوند موسیقی و ادبیات ................................................................................................     22

  فصل چهارم

  پیشینه ی موسیقی...................................................................................................................     25

  41. تاریخچه ی موسیقی..........................................................................................................       26   

  42. نگاهی مختصر بر موسیقی ایران....................................................................................      26  

  43. موسیقی در زمان ساسانیان...............................................................................................         27     

  44. موسیقی پس از ساسانیان تا زمان عباسیان.........................................................................         29

  45.موسیقی در زمان عباسیان........................................................................................................   30     

   

  فصل پنجم

  موسیقی رزمی ...........................................................................................................................     32

  51. موسیقی رزمی .....................................................................................................................     32

  511.موسیقی نظامی قبل از اسلام................................................................................................     34

  512. موسیقی نظامی بعد از اسلام...............................................................................................     34

  فصل ششم

  موسیقی بزمی و پیدایش سازها .................................................................................................      36      

  61. پیدایش سازها.....................................................................................................................    37

  62. موسیقی بزم........................................................................................................................ 38

  63. خنیاگری و موسیقی ایرانی...................................................................................................   38

  فصل هفتم

  جنگ و اسلحه..............................................................................................................................   41

  71 . تاریخچه جنگ و اسلحه.......................................................................................................   42

  711. جنگ و اسلحه در دوری دیرینه سنگی................................................................................    42

  712. سپاه و اسلحه دردوره آشوریان...........................................................................................    42

  713. سپاه و اسلحه دردوره پارسیان............................................................................................    43

  714. سپاه و اسلحه دردوره ساسانیان..........................................................................................    43

  72. ابزارهای رزمی در آثار فارسی ........................................................................................         44

  721. جنگ و ابزار ایرانیان در تاریخ طبری..........................................................................          44

  722. اوستا و شاهنامه زرّاد خانه های پر ارج.........................................................................          44

  723. ابزار های جنگی در اشعار فارسی................................................................................        45

  فصل هشتم

  سازشناسی اسکندر نامه .........................................................................................................         47

  81.سازهای بادی ...............................................................................................................          48

  811.سازهای رزمی بادی.......................................................................................................         49

  8111. بوق.........................................................................................................................         49 

  8112. شیپور......................................................................................................................         50

  8113. کرنای ......................................................................................................................        52

  8114. گاو دم....................................................................................................................         53

  8115. نای رزم .................................................................................................................        55

  812 ساز های بزمی بادی .....................................................................................................        58

  8121. ار غنون ...........................................................................................................        58                    

  8122. شبابه.....................................................................................................................         60

  8123. نای بزم...............................................................................................................         60

  821 ساز های رزمی کوبه ای (ضربی) .............................................................................          61

  8211. آیینه پیل................................................................................................................          62

  8212. تاس کاس کاسه...........................................................................................          65

  8213. تبیر (تبیره) ............................................................................................................          66  

  8214. جرس ( ساز پاس) ..................................................................................................         69

  8215. جلاجل....................................................................................................................         72

  8216. خرمهره....................................................................................................................        73

  8217. خمّک  (تنبک) ......................................................................................................        75

  8218. درای........................................................................................................................        75

  8219. دف.........................................................................................................................        78

  82110. دهل.......................................................................................................................        79 

  82111. رویینه خم............................................................................................................        83

  82112. زنگ.....................................................................................................................       85

  82113. طبل........................................................................................................................       86

  82114. کوس...................................................................................................................        91

  831. سازهای سیمی (زهی) .................................................................................................        97 

  8311. بربط..........................................................................................................................       97

  8312. چنگ...........................................................................................................................     99

  8313. رباب..........................................................................................................................    103  

  8314. رود.............................................................................................................................    105  1078315. شهرود...................................................................................................................   109

  ابزار و اسباب رزم.....................................................................................................................     112

  91 . جنگ افزار ها......................................................................................................................   113

  911. جنگ افزار های دفاعی و حفاظتی......................................................................................   113

  9111. برگستوان.....................................................................................................................    113

  9112. ترس............................................................................................................................   114  

  9113.ترک.............................................................................................................................    115    

  9114. تنوره ..........................................................................................................................    118

  9115. جوشن...........................................................................................................................  118   

  9116. خفتان...........................................................................................................................   121

  9117.خود...............................................................................................................................   123    

  9118. درع...............................................................................................................................   123

  9119. زره...............................................................................................................................   126

  91110. سپر............................................................................................................................   128

  91111. درق............................................................................................................................   130

  921 .سلاحها..............................................................................................................................  131

  9211.بلارگ.............................................................................................................................  131

  9212.بید برگ..........................................................................................................................  132

  9213.بیلک..............................................................................................................................  133

  9214.تیر...............................................................................................................................   134

  9215.تیغ.............................................................................................................................    139

  9216.حربه...........................................................................................................................   145  

  9217. خشت........................................................................................................................  147

  9219. خنجر..........................................................................................................................  149

  92110. دشنه.........................................................................................................................  150

  92111. دور باش...................................................................................................................  151

  92112. دهره ........................................................................................................................ 152

  92113. زنبوره.......................................................................................................................  152

  92114. زوبین ......................................................................................................................  153

  92115. سنان ........................................................................................................................   154

  92116. شانه..........................................................................................................................  157

  92117. شمشیر......................................................................................................................   158

  92118. قاروره.......................................................................................................................   164

  92119. کمان.........................................................................................................................   165

  92120. کمند.........................................................................................................................   169

  92121. کوپال ......................................................................................................................   172

  92122. گرز...................................................................................................................... 174

  92123. لخت......................................................................................................................    177

  92124. منجنیق......................................................................................................................   178

  92125. ناچخ.......................................................................................................................    180

  92126. نیزه ............................................................................................................................  182

  92127. یکزخم........................................................................................................................ 184

  فصل دهم

  اسباب و مقدّمات  بزم...............................................................................................................  186

  101. ظروف ...........................................................................................................................  187

  1011.جام ............................................................................................................................   187

  1012.ساغر............................................................................................................................ 190

  1013.صراحی.....................................................................................................................  192

  1014.قدح...................................................................................................................... 194

  102. شربیات بزم.............................................................................................................. 196

  1021.باده........................................................................................................................ 196

  1022.شراب.................................................................................................................... 199

  1023.می........................................................................................................................ 200

   فصل یاز دهم

  آلات رزم و بزم اسکندر نامه و آرایه های ادبی..................................................................... 206

  نتیجه گیری........................................................................................................................ 215

  منابع و مآخذ............................................................................................................................. 217

   

   

  منبع:

  1-اسدی ،ا .  1354 ،گرشاسب نامه ،به کوشش حبیب یغمایی ، تهران ،چاپ افست مروی ، چاپ دوم.

  2- بلعمی، ا .1380، تاریخ نامه طبری ،تهران ، انتشارات سروش(انتشارات صدا و سیما ) ،نوبت چاپ؟

  3-  بیهقی ،ا. 1350، تاریخ بیهقی ، مشهد، انتشارات دانشگاه مشهد ، نوبت چاپ؟

  4- پلودن ، ل . 1352، جنگ اسلحه ،ترجمه محمد نژاد ،تهران انتشارات پدیده ،نوبت چاپ؟

  5- پورداوود ،ا . 1382، زین ابزار ، تهران، انتشارات اساطیر ،چاپ اوّل.

  6- پورمندان،م.1379، دایره المعارف موسیقی کهن ایران،تهران انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی،چاپ اوّل.

  7- تجبّر،ن. 1388، بررسی موسیقی رزمی و بزمی شاهنامه،تهران ،مؤسسه‌ی انتشارات آگاه ،چاپ اوّل .

  8- ثروتیان ، ب. 1380، هنر و اندیشه‌ی نظامی گنجه‌ای ،زیر نظر علیرضا مختار پور ، تهران ،انتشارات همشهری ،چاپ اوّل .

  9- حافظ ،ش . 1374، دیوان حافظ ،انتشارات پیری ، چاپ اوّل.

  10- خجندی،ک. 1374، دیوان شیخ کمال ، به اهتمام ایرج گل سرخی ، تهران،انتشارات سروش،چاپ اوّل .

  11- خلف تبریزی، م. 1380، فرهنگ فارسی برهان قاطع ، تهران ،انتشارات نیما ،چاپ اوّل.

  12- درویشی ، م. 1380، دایره المعارف سازهای ایران ، تهران ، انتشارات ماهور ،چاپ اوّل .

  13- دورانت ،و . 1378، تاریخ تمدّن ،ج اوّل و دوم،احمد آرام ، تهران ، انتشارات علمی فرهنگی ، نوبت چاپ؟

  14- دهخدا ، ع. 1385، فرهنگ دهخدا ، دانشگاه تهران ،موسسه‌ی انتشارات لغت نامه‌ی دهخدا

  15-راهگانی ، ر. 1377، تاریخ موسیقی ایران ، تهران ،انتشارات پیشرو ،چاپ اوّل .

  16-رودکی سمرقندی،ا. 1368،کلیّات دیوان رودکی،زیر نظر براگنیسکی،انتشارات فخررازی،نوبت چاپ سوم.

  17- زاکانی ،ع . 1379،کلیّات عبید زاکانی ، به تصحیح پرویز اتا بکی،تهران ،انتشارات زوّار،چاپ اوّل.

  18- زند باف ، ح. 1380، جامعه‌ی شناسی هنر موسیقی ، تهران ، گنجینه‌ی فرهنگ ، چاپ اوّل .

  19- سپنتا ، س . 1377،  سر گذشت موسیقی ایران ،جلد سوم ، روح الله خالقی ، تهران ،انتشارات ماهور ، چاپ اوّل .

  20- سعد سلمان ، م. 1348،  برگزیده‌ی اشعارمسعود  سعد سلمان ، به کوشش اسماعیل حاکمی ،تهران ، انشتارات امیر کبیر ،چاپ ا وّل.

  21- سعدی ،م. 1370، بوستان سعدی، با مقدمه‌ی عبّاس اقبال ،تهران ،انتشارات اقبال ، چاپ سوم.

  22- سعدی ،م. 1370،کلیّات سعدی ، انتشارات اقبال ،نوبت چاپ سوم .

  23- شمس ،ب. 1383 ،موسیقی در عهد باستان، تهران، موسسه‌ی تحقیقاتی و انتشاراتی نور،چاپ اوّل.

  24- صفا ، ذ. 1371، تاریخ ادبیّات در ایران ،تهران ، انتشارات فردوس چاپ 11.

  25- صفی زاده ، ص. 1377،  تاریخ موسیقی کردی ، تهران ، انتشارات بهنام  ،چاپ اوّل.

  26 طهماسبی ، ط. 1380، موسیقی در ادبیات ،تهران ، انتشارات رهام ، چاپ اوّل.

  27- فردوسی،ا.1380، شاهنامه بر پایه‌ی چاپ مسکو ، جلد اوّل، مهری بهفر، انتشارات هیرمند ، چاپ اوّل .

  28- فردوسی ،ا . 1375، شاهنامه‌ی فردوسی به کوشش سعید حمیدیان ، انتشارات قطره ، چاپ سوم .

  29- فرهت، ه،1380،دستگاه در موسیقی ایرانی،ترجمه‌ی مهدی پورمحمّد،تهران،انتشارات پارت،چاپ اوّل .

  30- کاتب ارّجانی ، ف. 1388، سمک عیّار ، به بازآفرینی سودابه مبشّر،انتشارات راستی نو،چاپ اوّل .

  31- کریستن سن ،آ. 1378، ایران درزمان ساسانیان ،رشید یاسمی ،انتشارات صدای معاصر،چاپ اوّل .

  32- کیمین ، ر. 1377 ، درک و دریافت موسیقی ، ترجمه‌ی حسین یاسینی ،تهران ، انتشارات نشر سرچشمه ،چاپ اوّل .

  33- مشحون ، ح. 1380،تاریخ موسیقی ایران ،تهران ،انتشارات نشر نو ، چاپ اوّل .

  34- معلوف ، ل. 1379، المنجد ، تهران ،انتشارت اسلام ،چاپ اوّل .

  35- معین ،م . 1375، فرهنگ فارسی معین ،تهران ، موسسه‌ی انتشاراتی امیر کبیر ، چاپ نهم و دهم .

  36- ملّاح ، ح. 1354 ،تاریخ موسیقی نظامی ایران ، تهران ، مجلّه هنر و مردم ،چاپ اوّل .

  37- ملّاح ، ح . 1350،حافظ و موسیقی ، تهران ، انتشارات وزارت فرهنگ وهنر ،چاپ ؟

  38- منوچهری ، 1374، تصویرها و شادی‌ها ( گزیده‌ی اشعار منوچهری )، به کوشش سید محمّد دبیر سیاقی ، انتشارات سخن ، چاپ دوم .

  39-نظامی ،ا . 1368شرفنامه  ،به تصحیح بهروز ثروتیان ، تهران ، انتشارات توس ،چاپ اوّل .

  40- نظامی ،ا. 1389، تصحیح بهروز ثروتیان ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ دوم .

  41- نظامی ،ا . 1386،اقبالنامه به تصحیح حسن دستگردی ،تهران ، انتشارات زوّار ،چاپ اوّل .

  42- نظامی ،ا. 1388،شرفنامه به تصحیح حسن دستگردی ،انتشارات زوّار ،چاپ دوم .

  43- نظامی ،ا. 1380، شرفنامه ،به تصحیح برات زنجانی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اوّل .

  44- نظامی ،ا . 1381، اقبالنامه ،به تصحیح برات زنجانی ،تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اوّل .

  45- نفری ، ب. 1382، اطّلاعات جامع موسیقی ،تهران ، انتشارات مارلیک ،چاپ ششم .

  46- همایی،ج. 1374، معانی و بیان، به کوشش ماهدخت بانوهمایی،تهران ،موسسه‌ی نشر هما، چاپ سوم.

  47- همایی ،ج :1363:فنون بلاغت و صناعات ادبی ،ج دوم ،تهران ،انتشارات توس،چاپ دوم.

  48- هوشمند ویژه ،م. 1380،دریچه‌ای به جهان شگفت انگیز موسیقی ، تهران ،انتشارات بهجت،چاپ اوّل .

  49- یزدانی ،ز. 1380،نظامی (مشاهیر ایرانی )تهران ، انتشارت تیرگان ،چاپ اوّل.

  50- یزدی،ع. 1381، سندباد نامه‌ی منظوم ،به تصحیح محمّد جعفرمحجوب ،انتشارات توس،چاپ اوّل.

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , رساله در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , مقاله در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی آلات رزم و بزم در اسکندر نامه ی نظامی گنجوی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول