کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده

کارشناسی ارشد
مشخص نشده
103
word
92 KB
1534
قیمت قدیم:۱۰,۳۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده

  مقدمه

  بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یکی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی که درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است که وقتی طلاق،به یک آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می شود مثل اعتیاد ،بزهکاری،خودکشی،اختلالات رفتاری وشخصیتی و…… در این پژوهش سعی شده تا از جنبه دیگری به این مسئله بپردازدو جوابی برای این سؤال که چه علل اجتماعی دخیل دردرخوا ست طلاق می با شد پرداخته شود.

  چه ساختارهای اجتماعی،فرهنگی دراین امردخالت دارند وسرنوشتی این چنین را برای برخی ازدواج هاوزندگی های زنا شوئی رقم می زنند.این پژوهش براساس نظریه مبادله به بررسی این آسیب پرداخته تا از این منظر،متغیرهایی رادر نظربگیرد واثر آنها را بر طلاق و افزایش آن مطالعه کند وبا درنظرگرفتن وتوجه به این متغیرها گا هی درجهت حذف،کا هش و یا تغیراین متغیرها برداشته شود تا هدف اصلی که مهار طلاق در سطح جامعه می باشد با انجام این گونه پژوهشها محقق شود .

   

  فصل اول

  بیان مسئله

  طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.شیوه نهادی شده پایان یک ازدواج واین پایان یافتن تحت هرشرایطی دارای پیامدهای منفی بسیاری است.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی به طورمستقیم و غیر مستقیم برافرادآن خانواده درنقش های پدر،مادروفرزندتاثیر می گذارد.طلاق روانی هرچند در جامعه آمارقابل توجهی ا ست واثرات خاصی را برخانواده می گذارد اما چون به صورت رسمی موردبررسی قرارنگرفته آماری ازآن دردست نیست اما نوع دیگرطلاق(طلاق قانونی یا رسمی) به دلیل گستردگی وافزایش آن درجامعه به یک آسیب اجتماعی تبدیل شده و پژوهشگران زیادی را به بررسی این مسئله سوق داده است.

  طلاق وقتی به یک آسیب اجتماعی تبدیل می شود،اولین واساسی ترین ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمینه را برای آسیب های اجتماعی دیگر ازقبیل اعتیاد،خودکشی، بیماری های روحی وروانی و……فراهم می کند . لازم است به این مسئله نیزدقت کنیم که این رابطه به صورت متقابل و تعامل بین انواع آسیب های اجتماعی وجود دارد که افزایش یک آسیب زمینه افزایش آسیب های دیگر را فراهم می کند . در این پژوهش،پژوهشگر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر در خواست طلاق می پردازد وبه این منظور متغیرهایی همچون تفاوت سنی زوجین،تفاوت عقاید زوجین،تفاوت تحصیلی،اعتیاد،نا باروری،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسری دخالت دیگران درزندگی زوجین،عدم صداقت و میزان شناخت پیش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسی قرار می دهد تا میزان تاثیر این متغیرها در درخواست طلاق ارزیابی شود. امید به این که با انجام چنین پژوهشهایی زمینه برای برنامه ریزی و آموزشهای مختلف به افرادی که قصدازدواج دارندو افرادی که متاهل هستند فراهم گردد.

   

  فصل دوم

  اهمیت و ضرورت پژوهش

  دلایل گوناگون را می توان بیان کرد که دال بر اهمیت بررسی مسئله طلاق در جامعه ایران به خصوص در شهرتهران می با شد این دلایل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پیامدهای طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعی،وبه طور کلی ساختارهای جامعه می توان عنوان کرد.طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تعادل روانی فرد در نقش های مختلف همسری،بستگان،فرزند و دوستان داردکه اثرات آن غیرقابل چشم پوش است.به علت آثارعاطفی ناشی از طلاق برفرد است که امکان وجودمشکلاتی را در فرد می توان پس از طلاق مشاهده نمود.همسری که بعداز طلاق باید به تنهایی اوقات خویش را بگذراند و یا فرزندی که ناچارست بدون هر دو ویا یکی از والدین خودبه سربرد و بستگان و دوستانی که در ارتباطات خویش با اینگونه افراد دچار اختلالاتی می گردند .همگی ازپیامدهای طلاق میباشد. ازپیامدهای طلاق می توان ازمشکلات اقتصادی که به خصوص برای زنان در جامعه به وجود می آید صحبت کرد،که می تواند در آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

  به هم خوردن تعادل در یک نهاد اساسی جامعه یعنی خانواده باعث به هم خوردن تعادلات در نهادهای دیگر جامعه می شود وبه اساس واستواری آن جامعه لطمه وارد می کند.

  البته دراینجا رشد طلاق حائز اهمیت است که اگر بیش از حد قابل قبول در جامعه باشد حالتی آسیبی را ایجاد می کند واین مسئله در جوامع شهری ایران به خصوص در تهران بسیارصادق است. در مورد ضرورت انتخاب این موضوع باید به نقش طلاق در سایرآسیب های اجتماعی اشاره کرد که خود مبین اهمیت انتخاب موضوع می باشد:

  ((طلاق ازجمله مباحث اجتماعی است که در سایر پدیده های آسیب شناسی انعکاسی بارز دارد. اکثر بررسی های انجام شده از رابطه بین طلاق و اعتیاد،جرم،بزهکاری،روان پریشی،عدم تعادل شخصیتی،مسائل آموزشی تربیتی،خود کشی ویا جامعه ستیزی ونظایر آن حکایت دارد.و طلاق را علت آن می داند.جالب اینکه رابطه طلاق با آسیب های اجتماعی گاه رابطه ای دوسویه است یعنی برخی از این معلول ها خود می توا ند علت گرایش به طلاق باشند. مثلا  اعتیاد می تواند عامل طلاق باشدولی خود طلاق تحت شرایطی متفاوت می تواند عامل گرایش به اعتیاد باشد.

  این مسئله در مورد جرم وجنایت،عدم تعادل شخصیتی و نظایر آن هم می تواند صدق کند. لذا در این پژوهش سعی شده است تابا بررسی علل طلاق راه را برای بحث جدی تر در باب اعتیاد،جرم و جنایت،بزهکاری،روان پریشی ناثباتی روانی و شخصیتی،بحران های اجتماعی و خانوادگی فراهم سازد وازطرفی شناخت طلاق مقدم بر هر اقدام عملی برای کا هش آن و حفظ خانواده هاست و بالاخره کاوش و پژوهش درباره طلاق به طور غیرمستقیم شناخت ازدواج و شیوه های همسرگزینی وتشخیص خصایص کلی حاکم برآن به حساب می آید و می توا ند درجهت غنا بخشیدن به فرهنگ زناشویی وزدودن فقر حاکم برآن مفیدافتد.(پیران   1369 )

  هم چنین با نگاهی به آمار طلاق در ایران به خصوص در مناطق شهرها به خصوص در تهران شاهد رشد صعودی طلاق هستیم که می توان آن را به عنوان یک پدیده آسیبی مطرح نمود وخود حاکی ازاهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می باشد شهری مانند تهران با چنین جمعیتی در سالهای آتی با مشکلاتی چون فرزندان بی سرپرست و مشکل حضانت آنها،همچنین تعداد زنان مطلقه و مشکل اعاشه آنها مواجه خواهد بود.(ساروخانی   1376 ).

  هم چنین باید گفت: (هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون شناسایی طلاق صورت پذیر نیست به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند).(همان منبع صفحه  17 )

 • فهرست و منابع پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده

  فهرست:

  بخش اول: کلیات وروشها                            

  مقدمه  ....................................................................................................................... 2                                                                                                                                

  فصل اول :بیان مسئله............................................................................................... 3  

  فصل دوم :اهمیت وضرورت پژوهش...................................................................... 5

  فصل سوم :اهداف پژوهش ..................................................................................... 9

  فصل چهارم :فرضیه های پژوهش.......................................................................... 11

  فصل پنجم:پیشینه پژوهش:...................................................................................... 12

  فصل ششم:جامعه مورد بررسی وروش نمونه گیری............................................ 33

  فصل هفتم:تعاریف عملیاتی....................................................................................... 34

  بخش دوم :ادبیات پژوهشی

  فصل اول :مطالعات نظری......................................................................................... 38

  مفهوم طلاق............................................................................................................... 38

  بررسی تاریخ طلاق ................................................................................................. 39

  طلاق از دیدگاه ادیان................................................................................................. 41

  طلاق در مذهب زرتشت............................................................................................ 41

  طلاق در دین یهود ................................................................................................... 42

  طلاق در دین مسیح ................................................................................................. 43

  طلاق در دین اسلام ................................................................................................. 43

  انواع طلاق در اسلام ................................................................................................ 44

  طلاق در ایران وتهران.............................................................................................. 45

  فصل دوم :چهارچوب نظری

  مکتب مبادله( پیش فرضهای اساسی ...................................................................... 49

  هومنز......................................................................................................................... 51

  بلا............................................................................................................................... 56

  بحث تکمیلی چهارچوب نظری ................................................................................. 59

  بخش سوم:یافته های پژوهش

  فصل اول:یافته های توصیفی................................................................................... 63

  تحلیل یافته های توصیفی......................................................................................... 71

  فصل دوم :تجزیه و تحلیل (جداول دو بعدی)به صورت کلی.................................. 73

  نتیجه گیری نهایی..................................................................................................... 92

  فهرست منابع............................................................................................................. 95

  ضمایم(پرسش نامه)................................................................................................. 99

   

  .

  منبع:

  . اسکید مور, ویلیام , ترجمه علی محمد حاضری و دیگران

  تفکر نظری در جامعه شناسی , انتشارات سفیر , تهران 1372

  2. آیت الله زاده حائری , شیخ محمد باقر

  طلاق در اسلام و سایر ادیان , چاپخانه 128 , انتشارات 1364

  3. بیکر , ترزال , ترجمه هوشنگ نایبی

  نحوه انجام تحقیقات اجتماعی , انتشارات روش 1381

  4. پیران , پرویز

  "در پی تبیین جامعه شناختی طلاق" مجله رونق , سال اول , شماره یکم , 1369

  5. توسلی , غلام عباس

  نظریه های جامعه شناسی , سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) , 1369

  6. رفیع پور , فرامرز

  کندوکاوها و پنداشت ها , شرکت سهامی انتشار , 1371

  7. ریترز , جورج, ترجمه احمد رضا غروی زاد

  نظریه های جامعه شناسی معاصر , انتشارات جهاد دانشگاهی , 1374

  8. ساروخانی , باقر

  طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن , انتشارات دانشگاه تهران, 1376

  9. ساروخانی , باقر

  طلاق , انتشارات دانشگاه تهران, 1376

  10. ساروخانی , باقر

  جامعه شناسی خانواده , انتشارات فروزش , 1375

  11. کوزر , لوییس, ترجمه محسن ثلاثی

  زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی , انتشارات علمی , 1382

  12. کی نیا , مهدی

  پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق , مطبوعات دینی قم , 1373

  13. گیدنز , آنتونی , ترجمه منوچهر صبوری

  جامعه شناسی , انتشارات نی , 1383

  14. مطهری , مرتضی

  نظام حقوقی زن در اسلام , انتشارات صدرا , 1375

  15. مصلحتی , حسین

  ازدواج و ازدواج درمانی , انتشارات البرز , 1379

  16. وزارت کشور

  " بررسی علل و عوامل طلاق در استان آذربایجان غربی " استانداری آذربایجان غربی , کمیسیون امور بانوان

  17. والچاک , ابوت , ترجمه فرزانه طاهری

  طلاق از دید فرزند , انتشارات مرکز , 1366

  18. پایان نامه حسین قربان , ماهک

  بررسی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی طلاق بر کودکان , استاد راهنما : دکتر مجید ارائی نژاد

  19. پایان نامه ماه پیکر , ربابه , تقوایی , غزال

  مشکلات زنان مطلقه , استاد راهنما : دکتر مجید ارائی نژاد

  20. پایان نامه کوزه کنانی , شهرزاد

  بررسی رابطه طلاق.

پروپوزال در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , تز دکترا در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , رساله در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , پایان نامه در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , تحقیق در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , مقاله در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول